Tyršova198
345 43 Koloveč
Po - Pá 7.00 - 15.00
So - Ne ZAVŘENO

Informace
Poučení o ochraně osobních údajů

 

Níže uvedené informace Vám byly jako subjektu osobních údajů poskytnuty v souladu s nařízením Evropského Parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (v textu rovněž jako „GDPR“).

Totožnost a kontaktní údaje Správce:

FIREBUSTERS s.r.o.
IČO 05421292
se sídlem Na Ořechovce 574/11, 162 00 Praha 6 – Střešovice
zapsaná v OR vedeným Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 263376
e-mail:  info@firebusters.cz
(dále jen „Správce“),

Účel zpracování osobních údajů:
a) poptávka nákupu zboží neregistrovaným zákazníkem Správce
b) poptávka nákupu zboží registrovaným zákazníkem Správce

Právní základ pro zpracování osobních údajů:
Účel uvedený shora pod písm. a) Zájem subjektu údajů o koupi zboží nabízeného Správcem
Účel uvedený shora pod písm. b) Zájem subjektu údajů o koupi zboží nabízeného Správcem

Kategorie subjektu osobních údajů: Jméno a příjmení, telefonický a emailový kontakt, doručovací adresa
Osobní údaje jsou získány přímo od subjektu údajů.
Příjemce těchto osobních údajů: Správce a kterákoliv osoba, jakkoli majetkově propojena, ať už přímo nebo nepřímo se Správcem a zaměstnanci uvedených osob. Příjemcem osobních údajů mohou být i obchodní partneři Správce nebo orgány veřejné moci.

 

Zpracování osobních údajů pro účel uvedený shora pod písm. a) je: smluvním požadavkem a z důvodů doručení zboží, nezbytné pro účely oprávněných zájmů Správce

Poskytnutí osobních údajů pro účel uvedený shora pod písm. b) je: Zájem subjektu údajů o koupi zboží nabízeného Správcem

*) Jsou-li osobní údaje zpracovávány na základě právního titulu spočívajícího v nezbytnosti pro účely oprávněných zájmů správce, tento oprávněný zájem spočívá v:
*) v případě účelu uvedeného shora pod písm. a) uzavření smlouvy kupní na zboží
*) v případě účelu uvedeného shora pod písm. b) uzavření smlouvy kupní na zboží

Zpracování osobních údajů může být prováděno automatizovaně i manuálně Správcem, osobní údaje však pro Správce mohou zpracovávat i pověření zpracovatelé, kteří se Správcem uzavřeli zpracovatelskou smlouvu a poskytují dostatečné záruky ochrany mých osobních údajů.

Osobní údaje budou uloženy
osobní údaje dle bodu a) shora: po dobu vyřízení objednávky a dodání zboží subjektu údajů
osobní údaje dle bodu b) shora: po dobu platnosti registrace subjektu údajů

Jako subjekt osobních údajů máte právo:

a) požadovat od Správce přístup k osobním údajům, tedy máte právo získat od Správce potvrzení, zda Vaše osobní údaje jsou či nejsou Správcem zpracovávány a pokud jsou Vaše osobní údaje zpracovávány, máte dále právo k nim získat přístup spolu s následujícími informacemi o:
• účelech zpracování;
• kategoriích dotčených osobních údajů;
• příjemcích nebo kategoriích příjemců, kterým osobní údaje byly nebo budou zpřístupněny;
• plánované době, po kterou budou osobní údaje uloženy, nebo není-li ji možné určit, kritériích použitých ke stanovení této doby;
• existenci práva požadovat od Správce opravu nebo výmaz osobních údajů, omezení jejich zpracování či práva vznést námitku proti tomuto zpracování;
• právu podat stížnost u dozorového úřadu;
• veškerých dostupných informacích o zdroji osobních údajů;
• skutečnosti, zda dochází k automatizovanému rozhodování, včetně profilování, o použitém postupu, jakož i významu a předpokládaných důsledcích takového zpracování pro mou osobu;
• právu být informován o vhodných zárukách, které se vztahují na předání osobních údajů do třetí země (tj. mimo Evropskou unii), v případě, že se osobní údaje předávají do takové třetí země;
Správce Vám poskytne kopii zpracovávaných osobních údajů.
b) požadovat opravu osobních údajů, tedy aby Správce bez zbytečného odkladu opravil nepřesné osobní údaje, které se Vás týkají, a s přihlédnutím k účelu zpracování mám též právo na doplnění neúplných osobních údajů, a to i poskytnutím dodatečného prohlášení;
c) požadovat výmaz osobních údajů („právo být zapomenut“), tedy aby Správce bez zbytečného odkladu vymazal osobní údaje, které se Vás týkají, pokud je dán jeden z těchto důvodů:
• osobní údaje již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo jinak zpracovány;
• odvolal/a jste souhlas, na jehož základě byly osobní údaje zpracovány, a neexistuje žádný další právní důvod pro zpracování;
• osobní údaje byly zpracovány protiprávně;
• osobní údaje musí být vymazány ke splnění právní povinnosti;
• osobní údaje byly shromážděny v souvislosti s nabídkou služeb informační společnosti;
právo na výmaz se neuplatní, pokud je dána zákonná výjimka, zejména protože zpracování osobních údajů je nezbytné pro:
• výkon práva na svobodu projevu a informace;
• splnění právní povinnosti, jež vyžaduje zpracování podle práva Evropské unie nebo členského státu, které se na Správce vztahuje;
• pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků;
d) požadovat omezení zpracování osobních údajů, tedy právo na to, aby Správce omezil zpracování osobních údajů, v kterémkoli z těchto případů:
• popíráte přesnost zpracovávaných osobních údajů, zpracování bude omezeno na dobu potřebnou k tomu, aby Správce mohl přesnost osobních údajů ověřit;
• zpracování je protiprávní a odmítnete výmaz osobních údajů a požádáte místo toho o omezení jejich použití;
• Správce již osobní údaje nepotřebuje pro účely zpracování, ale Vy je požadujete pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků;
• vznesl jste námitku proti zpracování osobních údajů v případě, že osobní údaje jsou zpracovávány za účelem oprávněných zájmů Správce včetně profilování, Správce v takovém případě osobní údaje dále nezpracovává, pokud neprokáže oprávněné důvody pro zpracování, které převažují nad zájmy nebo právy a svobodami subjektu osobních údajů, nebo pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků;
pokud bylo zpracování omezeno, mohou být osobní údaje, s výjimkou jejich uložení, zpracovány pouze s Vaším souhlasem, nebo z důvodu určení, výkonu či obhajoby právních nároků, nebo z důvodu ochrany práv jiné fyzické nebo právnické osoby nebo z důvodů důležitého veřejného zájmu Evropské unie či některého členského státu;
e) na přenositelnost osobních údajů, tedy právo, aby Správce předal Vaše osobní údaje zpracovávané automatizovaně na základě Vašeho souhlasu jinému správci ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu; při výkonu svého práva na přenositelnost údajů máte právo na to, aby osobní údaje byly předány přímo jedním správcem správci druhému, je-li to technicky proveditelné;
f) právo vznést námitku; v případě, že se Vaše osobní údaje zpracovávají pro účely přímého marketingu, máte právo vznést kdykoli námitku proti zpracování osobních údajů, které se Vás týkají, pro tento marketing, což zahrnuje i profilování, pokud se týká tohoto přímého marketingu, a v takovém případě již nebudou osobní údaje pro tyto účely zpracovávány.
g) podat stížnost, tedy například zasláním e-mailu nebo dopisu na kontaktní údaje Správce shora uvedené; na postup Správce lze podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů, se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, Česká republika.

 

V Praze dne 25.5.2018

Firebusters spol. s r.o.
zast. jednatelem Luďkem Grolmusem

Cookies

 

  1. Společnost FIREBUSTERS s.r.o., se sídlem Na Ořechovce 574/11, Střešovice, 162 00 Praha 6, IČO 05421292, zapsaná zapsaná v OR vedeným Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 263376, užívá na těchto webových stránkách soubory cookies, které jsou zde užity za účelem měření návštěvnosti webu, přizpůsobení zobrazení webových stránek www.firebusters.cz. Cookies pro měření návštěvnosti webu a přizpůsobení zobrazení webových stránek jsou zpracovávány na základě oprávněného zájmu společnosti.
  2. Údaje, které provozovatel takto získá, mohou být zpřístupněny dalším zpracovatelům, zejména provozovateli služeb a platformy Google.
  3. Webové stránky lze používat i v režimu, který neumožňuje sbírání údajů o chování návštěvníků webu.
  4. Shromážděné cookies soubory jsou zpracovány zejména prostřednictvím služby Google Analytics, provozovanou společností Google Inc., sídlem 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.
  5. Sesbírané cookies soubory jsou následně shromážďovány společností Google Inc. v souladu se Zásadami ochrany soukromí, dostupnými na https://www.google.com/intl/cs/policies/privacy/#nosharing.

 

Společnost FIREBUSTERS s.r.o. shromažďuje na svých webových stránkách následující soubory cookies:

Typ: Cookies třetích stran
Název: Google Analytics
Účel: Získání statistických informací
Expirace: Dle nastavení prohlížeče, popř. do odstranění